Poplatky

VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ

v jednotlivých studijních oborech pro školní rok 2019/2020

Hudební obor :

přípravné studium

1 000,- Kč / pololetí

nástroj – dvojice

1 250,- Kč / pololetí

nástroj 1 hodina

1 500,- Kč / pololetí

nástroj 1,5 hodiny

2 000,- Kč / pololetí

V ceně úplaty za vzdělávání v hudebním oboru je zahrnuta i výuka přiřazených předmětů, jako je hudební nauka, komorní hra, hra v souboru apod. Tyto předměty jsou nedílnou součástí výuky na ZUŠ a žáci jsou povinni je pravidelně navštěvovat.

Výtvarný obor :

přípravné studium

1 000,- Kč / pololetí

základní studium

1 000,- Kč / pololetí

Výše úplaty za vzdělávání se řídí vyhláškou č. 70/2019 o základním uměleckém vzdělávání.

Její platba se provádí bezhotovostním stykem a lze ji uhradit ročně nebo pololetně v těchto termínech splatnosti: do 15. 6. (roční platba nebo platba za 1. pololetí nadcházejícího školního roku) a do 15. 1. (platba za 2. pololetí daného škol. roku).

Lhůty splatnosti jsou nastaveny tak, aby vzhledem ke zvýšenému zájmu o studium na ZUŠ mohlo vedení školy včas reagovat na změny ve stavu žáků ke konci pololetí, či školního roku a volná místa bylo možné ihned nabídnout novým zájemcům.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ředitel školy dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem po předchozím projednání i jiný termín úhrady (čtvrtletní nebo měsíční platba).

V případě, že zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu, přestává být žák v souladu s výše uvedenou vyhláškou žákem školy.

V Přerově dne 10. 6. 2019                                           Mgr. Jiljí Hloch ředitel ZUŠ

Příspěvek na údržbu a opravy žákům zapůjčených hudebních nástrojů
pořizovací cena nástroje   měsíční poplatek
           do 5.000,- Kč                     50,- Kč
           do 10.000,- Kč                    75,- Kč
         nad 10.000,- Kč                  100,- Kč
                  smyčec                    30,- Kč

Příspěvek se platí pololetně třídnímu učiteli.

  1. pololetí – 5 měsíců
  2. pololetí – 7 měsíců (5 + prázdniny)

Rodiče žáka obdrží písemné potvrzení o uhrazení příspěvku.

Údržbou a opravou se rozumí běžné zajištění funkčnosti nástroje, nikoliv jeho poškození nebo zničení.

V případě takovéto události uhradí rodiče opravu případně pořízení nového nástroje v plné výši.

V Přerově dne 1.9.2016                                                                                  Mgr. Jiljí Hloch, ředitel ZUŠ