Poplatky

VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ

v jednotlivých studijních oborech pro školní rok 2017/2018

Hudební obor : přípravné studium 1 000,- Kč / pololetí
   nástroj – dvojice 1 250,- Kč / pololetí
   nástroj 1 hodina 1 500,- Kč / pololetí
   nástroj 1,5 hodiny 2 000,- Kč / pololetí
V ceně úplaty za vzdělávání v hudebním oboru je zahrnuta i výuka přiřazených předmětů, jako je hudební nauka, komorní hra, hra v souboru apod. Tyto předměty jsou nedílnou součástí výuky na ZUŠ a žáci jsou povinni je pravidelně navštěvovat.
Výtvarný obor :    přípravné studium 1 000,- Kč / pololetí
základní     studium 1 000,- Kč / pololetí

Výše úplaty za vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání.

Její platba se provádí bezhotovostním stykem formou školou vydané složenky nebo převodem z účtu a lze ji uhradit ročně nebo pololetně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období (tj. do 15. 9. v prvním a 15. 2. ve druhém pololetí škol. roku).

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ředitel školy dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem po předchozím projednání i jiný termín úhrady (čtvrtletní nebo měsíční platba).

V případě, že zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu, přestává být žák v souladu s výše uvedenou vyhláškou žákem školy.

 

V Přerově dne 21.6.2017                                                                             Mgr. Jiljí Hloch, ředitel ZUŠ

 

 

Příspěvek na údržbu a opravy žákům zapůjčených hudebních nástrojů

 

pořizovací cena nástroje   měsíční poplatek
           do 5.000,- Kč                     50,- Kč
           do 10.000,- Kč                    75,- Kč
         nad 10.000,- Kč                  100,- Kč
                  smyčec                    30,- Kč

Příspěvek se platí pololetně třídnímu učiteli.

  1. pololetí – 5 měsíců
  2. pololetí – 7 měsíců (5 + prázdniny)

Rodiče žáka obdrží písemné potvrzení o uhrazení příspěvku.

Údržbou a opravou se rozumí běžné zajištění funkčnosti nástroje, nikoliv jeho poškození nebo zničení.

V případě takovéto události uhradí rodiče opravu případně pořízení nového nástroje v plné výši.

 

V Přerově dne 1.9.2016                                                                                  Mgr. Jiljí Hloch, ředitel ZUŠ