Hudební nauka

Vyučující: Hana Raabová, Lenka Hostašová, Miroslava Waltová, Anna Procházková

V rámci hudební nauky (dále jen HN) jsou hlouběji rozvíjeny intonační, rytmické schopnosti a hudební cítění žáků s ohledem na jejich praktické využití v hudební praxi. U žáků je dále kladem důraz na individuální rozvoj vlastní kreativity a spontaneity. Kognitivní, psychomotorické a emotivní schopnosti žáků jsou rozvíjeny pomocí alternativních metod výuky, včetně metod RWCT, s přihlédnutím k individuálním potřebám žáků. Vzhledem k této skutečnosti dosahují i žáci se specifickými poruchami učení, jakož i žáci s ADD (dříve LMD) a ADHD, dlouhodobě dobrých studijních výsledků. Výuka je dále účelně podporována řadou didaktických pomůcek a odborných publikací, čímž je zajištěna maximální efektivnost vyučovacího procesu.