Úvod

Vážení rodiče a milí žáci,

v pondělí a úterý (25. a 26.10.) normálně vyučujeme. Nemáme žádného Covid – pozitivního vyučujícího, vyučujeme především individuálně, přerovské základní školy volno také nevyhlašují. Apeluji však na Vás, aby se výuky účastnili pouze zdraví a zdravě se cítící žáci a aby všechny osoby dodržovali vládní opatření, tzn. nošení respirátorů ve vnitřních prostorách budov, desinfekce rukou apod.

 

Děkuji Vám za spolupráci a věřím, že díky dodržování těchto jednoduchých pravidel se letos vyhneme plošným uzávěrám škol.

 

Přeji Vám klidný podzim Mgr. Michal Bobák, dipl. um., ředitel ZUŠ B. Kozánka, Přerov

 

___________________________________________________________

 

Vážení rodiče a milí žáci,

u budovy školy v Máchově ulici vznikla začátkem října „Goliášova zahrádka“. Učitelé výtvarného oboru ji vytvořili z prací svých žáků, k vidění je každý den, neváhejte a přijďte se podívat. Stojí to za to.

 

___________________________________________________________

 

Vážení rodiče a milí žáci,

vzhledem k narůstajícímu počtům Covid pozitivních žáků na základních a středních školách Vám chci připomenout, že do budov školy je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění. V případě, že zjistíte, že je Vaše dítě pozitivní, neprodleně nás o tom informujte. Má-li Vaše dítě nařízenou karanténu, bude výuka probíhat distančně (on-line). Věřím, že nám tato pravidla pomohou zachovat prezenční výuku co nejdéle.

 

Děkuji a přeji Vám klidný podzim Mgr. Michal Bobák, dipl.um., ředitel ZUŠ B. Kozánka, Přerov

 

_________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče, milí žáci,

děkuji Vám za zdárný start nového školního roku na naší škole a za dodržování proti-epidemiologických opatření. Nové žáky již nepřijímáme, zájemci si mohou podat elektronickou přihlášku v systému www.izus.cz,  pokud by se v pololetí školního roku uvolnilo místo, budeme je informovat. Další zápis nových žáků plánujeme na červen 2022.

Přeji Vám všem pěkný podzim a těším se na viděnou na některé z našich školních akcí.

Mgr. Michal Bobák, dipl.um., ředitel ZUŠ B. Kozánka, Přerov

_________________________________________________________________________

——————————–

Vážení rodiče a milí žáci,

prázdniny se chýlí ke konci, dovoluji si Vám podat několik informací k začátku školního roku.

Vstup do budovy je nadále možný pouze s respirátorem typu FFP2, u vstupu do budov školy jsou k dispozici prostředky pro desinfekci rukou.

Před hlavní budovou školy na tř. 17. listopadu probíhají stavební práce související s výměnou parovodu za horkovod, vchod je normálně přístupný, dbejte však, prosím, zvýšené opatrnosti.

Ve středu 1. září bude v budovách školy v Přerově v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin probíhat domluva rozvrhů, od čtvrtka 2.9. může již probíhat výuka individuálních hodin, v závislosti na domluvě s třídními učiteli. Výuka hromadných předmětů a výtvarného oboru odstartuje v pondělí 6.9. 2021.

Na pobočce v Brodku u Přerova bude domluva rozvrhu probíhat 1.9. od 17:00 do 19:00, na pobočce v Tovačově od 8:00 do 11.30 a od 12:00 do 17:00.

Těšíme se na Vás

Mgr. Michal Bobák, zástupce ředitele ZUŠ

_________________________________________________________________________

——————————–

Charakteristika školy

Současnou podobu ZUŠ B. Kozánka tvoří komplex tří budov v Přerově a pobočky v Brodku u Přerova, Tovačově a Troubkách. Školu navštěvuje více než tisícovka žáků, o které pečuje v hudebním a výtvarném oboru 43 pedagogů spolu s 5 provozními zaměstnanci. Při škole pracuje Sdružení přátel ZUŠ, které nemalou měrou pomáhá celkovému zajištění činnosti a kulturnímu vyžití žáků. Řada talentovaných absolventů po ukončení příslušného studia vyššího typu navazuje na práci svých učitelů nebo se angažuje v různých oblastech profesionálního uměleckého světa. Hlavním posláním Základní umělecké školy B. Kozánka však nadále zůstává estetická výchova mladého člověka, která nejen vhodně vyplňuje volný čas dětí, ale pozitivně přispívá k celkovému obohacení a rozvoji osobnosti.

Smyčcové oddělení

Smyčcové oddělení nabízí výuku hry na všechny smyčcové nástroje, housle, violu, violoncello a kontrabas. Žáci si zahrají nejen sólově, ale také v houslových a violoncellových souborech i v menších komorních uskupeních. Ti starší a zkušenější uplatní své schopnosti v komorním orchestru mladších žáků a v smyčcovém komorním orchestru. Smyčcové oddělení bylo od školního roku 2007/2008 spojeno s oddělením hry na kytaru.

Klavírní oddělení

Mladí klavíristé se kromě sólové hry věnují i čtyřruční hře nebo hře na dva klavíry a rovněž spolupracují se žáky jiných oddělení v nejrůznějších hudebních seskupeních. Pro ty, kteří mají zájem o širší spektrum hudebních žánrů, je na naší škole nově k dispozici i výuka základů jazzové improvizace.

Akordeon a keyboard

V oddělení zahrnující výuku žáků na akordeon a keyboard žáci navštěvují hlavní předmět individuálně, v případě studia na keyboard zpravidla ve dvojicích. V rámci kolektivní výuky najdou uplatnění v komorní hře, nebo v malém tanečním souboru.

Dechové oddělení

Velká instrumentální rozmanitost dechového oddělení umožňuje vedle sólové hry uplatnění v řadě komorních i orchestrálních seskupení. Hráčsky vyspělejší žáci se soustřeďují v nejpočetnějším hudebním tělese školy, jímž je Dechový orchestr Haná. V jeho repertoáru se objevují skladby od doby renesance až po současnou tvorbu, od klasické dechovky po swingové a jazzové úpravy. Orchestr koncertuje doma i v zahraničí a úzce spolupracuje s mažoretkovými skupinami.

Oddělení hudební nauky a oddělení pěvecké

Hudební nauka je předmět určený všem žákům Hudebního oboru. Cílem výuky není seznámit žáky s pouhou teorií, ale dát  jim možnost získat celkový přehled o hudebním světě, rozvíjet jejich hudební představivost, pěstovat lásku k hudbě jako takové. Pomocí příkladů a zejména vlastních prožitků jim pomáháme nalézt krásu a radost, kterou hudba může poskytnout.

Pěvecké oddělení nabízí žákům získání odborného vzdělání, jehož posláním je nejen položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, ale rovněž i rozvíjení schopnosti zpívat vokální vícehlas. Žáci se pak  mohou  uplatnit  podle svých schopností a zájmů nejen  jako amatéři ve sborech, komorních seskupeních či sóloví zpěváci, ale také zvolit si takový profesionální směr, jehož předpokladem je právě úspěšné zvládnutí kultivovaného hlasového projevu.

Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru si studenti osvojují techniky kresby, malby, grafiky i sochařské a keramické modelování. Oživením výuky je v poslední době i tzv. objektová a akční tvorba, která zábavnou formou pomáhá rozvíjet dětskou fantazii a tvořivost a v neposlední řadě také tvorba grafiky na počítači. Naším cílem je nejen rozvíjet výtvarný talet ale obohatit dětskou duši i o schopnost vnímat krásno kolem nás a pak ho ztvárnit některou z technik. Zároveň se, kromě řemesla a rozvíjení zručnosti, snažíme o to, aby žáci získali přehled o výtvarné tvorbě a kultuře vůbec.