Úvod

Vážení zájemci o studium,

v letošním školním roce bude přijímací řízení probíhat následovně. Nejprve vyplňte elektronickou přihlášku v systému IZUŠ (www.izus.cz), následně budete kontaktováni vedoucími oddělení, ve kterých chcete studovat a domluvíte si konkrétní termín talentové zkoušky. V letošním školním roce budou talentové zkoušky do výtvarného oboru probíhat ve dnech 22.-25.6.2020 a do hudebního oboru ve dnech 24.-26.6.2020.

—————————————————-

Vážení rodiče a žáci,

v souvislosti s novými informacemi z MŠMT Vám oznamujeme následující informace k výuce od 11.5.:

  • Vstup do budovy ZUŠ bude umožněn pouze žákům.
  • Každý žák musí před zahájením výuky odevzdat podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez nějž nebude moci být vyučován (dokument lze „nouzově“ na první hodinu donést i ručně napsaný a příslušný tiskopis odevzdat až v následující hodině).
  • Žák musí mít roušku a sáček na její uložení.
  • Z hygienických a prostorových důvodů budou v hudebním oboru až do konce výuky (12.6.) vyučovány pouze individuální hodiny. O způsobu výuky žáků ve výtvarném oboru budou rodiče a žáci následně informováni třídními učiteli.

Tiskopis na čestné prohlášení najdete ZDE

—————————————————-

Aktuální informace o opětovném zahájení výuky v ZUŠ B. Kozánka, Přerov
Všem našim žákům a jejich rodičům  oznamujeme, že od pondělí 11. května 2020 obnovujeme výuku za následujících podmínek:
HUDEBNÍ OBOR:
–  prezenční výuka ve škole je dobrovolná
–  bude probíhat pouze individuální výuka hry na hudeb. nástroj nebo zpěvu
–  po předchozí dohodě vyučujícího s rodiči a žákem může dojít ke změně dosavadního
   rozvrhu (výuku lze realizovat nejen v odpoledních, ale i dopoledních hodinách)
–  nehraje-li v hodině žák na vlastní nástroj, budou hudební nástroje užívané více žáky
    během každé přestávky příslušným vyučujícím ošetřeny dezinfekčním prostředkem
–  veškerá kolektivní výuka (hudební nauka a PHV, hra v souborech, orchestrech apod.) již
   nebude do konce školního roku realizována
VÝTVARNÝ OBOR:

AKTUÁLNÍ  ZMĚNY  VE  VÝUCE  VÝTVARNÉHO  OBORU

dnem 25. 5. 2020 bude obnovena výuka výtvarného oboru na ZUŠ za těchto podmínek:

–    prezenční forma je dobrovolná, nadále bude souběžně probíhat i distanční forma vzdělávání

–    v každé třídě se výuky zúčastní nejvýše 10 žáků (nutnost zachování nařízených rozestupů)

–    mění se časy výuky:

13:00 – 15:20     ve dnech pondělí až pátek

15:30 – 17:50     ve dnech pondělí a úterý

–    preferujeme původní složení žáků podle dosavadního rozvrhu, ale v případě naléhavé potřeby lze změnit den i čas výuky. Proto svému TU se co nejdříve nahlaste, kdo z vás bude prezenční formu studia využívat, který den a v jakém čase – nejpozději do 16. 5.

–    všichni musí mít roušku a igelitový sáček na její uskladnění a ve škole dodržovat rozestupy¨

–    každý žák při příchodu odevzdá svému učiteli zákonným zástupcem podepsané prohlášení o bezinfekčnosti (dokument „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ je ke stažení školním webu nebo na www.izus.cz v dokumentaci každého žáka)

–    do budovy školy smějí vstupovat pouze žáci, doprovázejícím osobám je vstup zakázán

Výuka v tomto režimu bude ukončena dne 12. 6. 2020.

Od 15. 6. do 19. 6. ve škole probíhají  postupové a závěrečné zkoušky, účast na nich je dobrovolná.

U všech žáků mimo absolventy hodnotíme postup na základě předchozích prací, ale mohou i využít tohoto týdne a nakreslit si postupovou práci (zátiší) ve třídě.

ABSOLVENTI – do 25.5. pošlete každý dvě své selfie – pouze obličej, jedno foto s rouškou a jedno bez roušky. K fotkám napište své jméno a jméno učitele.

Jako závěrečnou práci nakreslete či namalujte libovolnou technikou zátiší s nejméně třemi předměty, které spolu souvisí. Formát je libovolný, ale pokuste se co nejlépe vystihnout materiál zobrazovaných věcí. Není povoleno vyfotit a použít starší práci. Vaši práci kvalitně vyfoťte a my veřejně vystavíme práce všech absolventů na webových stránkách školy. Tuto absolventskou práci si můžete nakreslit i osobně na ZUŠ v termínu 15.-19.6. po domluvě se svým třídním učitelem, který vám zde bude k dispozici.

Všichni absolventi dodají vlastní zátiší, ať už na fotografii, mailem, či osobně na ZUŠ nejpozději do 19.6.2020.

Výuka v tomto režimu bude ukončena dne 12.6., poté proběhnou všechny postupové, závěrečné a absolventské zkoušky (od 15.6. do 23.6.), zbývající dny budou vyčleněny pro organizaci zápisu nových žáků ke studiu a přípravu učeben pro realizaci plánovaných oprav během prázdninových měsíců.
Upozorňujeme, že počátkem května budete kontaktováni jednotlivými třídními učiteli, kteří se s vámi již samostatně budou domlouvat na konkrétních podmínkách výuky zahájené 11.5.2020. Pro zachování oboustranné bezpečnosti budeme požadovat nošení ochranných roušek ve všech společných prostorách školy, během vlastní výuky podmínky určí konkrétní vyučující. Děkujeme za pochopení.
Vedení ZUŠ B. Kozánka, Přerov

——————————–

_________________________________________________________________________

——————————–

Charakteristika školy

Současnou podobu ZUŠ B. Kozánka tvoří komplex tří budov v Přerově a pobočky v Brodku u Přerova, Tovačově a Troubkách. Školu navštěvuje více než tisícovka žáků, o které pečuje v hudebním a výtvarném oboru 43 pedagogů spolu s 5 provozními zaměstnanci. Při škole pracuje Sdružení přátel ZUŠ, které nemalou měrou pomáhá celkovému zajištění činnosti a kulturnímu vyžití žáků. Řada talentovaných absolventů po ukončení příslušného studia vyššího typu navazuje na práci svých učitelů nebo se angažuje v různých oblastech profesionálního uměleckého světa. Hlavním posláním Základní umělecké školy B. Kozánka však nadále zůstává estetická výchova mladého člověka, která nejen vhodně vyplňuje volný čas dětí, ale pozitivně přispívá k celkovému obohacení a rozvoji osobnosti.

Smyčcové oddělení

Smyčcové oddělení nabízí výuku hry na všechny smyčcové nástroje, housle, violu, violoncello a kontrabas. Žáci si zahrají nejen sólově, ale také v houslových a violoncellových souborech i v menších komorních uskupeních. Ti starší a zkušenější uplatní své schopnosti v komorním orchestru mladších žáků a v smyčcovém komorním orchestru. Smyčcové oddělení bylo od školního roku 2007/2008 spojeno s oddělením hry na kytaru.

Klavírní oddělení

Mladí klavíristé se kromě sólové hry věnují i čtyřruční hře nebo hře na dva klavíry a rovněž spolupracují se žáky jiných oddělení v nejrůznějších hudebních seskupeních. Pro ty, kteří mají zájem o širší spektrum hudebních žánrů, je na naší škole nově k dispozici i výuka základů jazzové improvizace.

Akordeon a keyboard

V oddělení zahrnující výuku žáků na akordeon a keyboard žáci navštěvují hlavní předmět individuálně, v případě studia na keyboard zpravidla ve dvojicích. V rámci kolektivní výuky najdou uplatnění v komorní hře, nebo v malém tanečním souboru.

Dechové oddělení

Velká instrumentální rozmanitost dechového oddělení umožňuje vedle sólové hry uplatnění v řadě komorních i orchestrálních seskupení. Hráčsky vyspělejší žáci se soustřeďují v nejpočetnějším hudebním tělese školy, jímž je Dechový orchestr Haná. V jeho repertoáru se objevují skladby od doby renesance až po současnou tvorbu, od klasické dechovky po swingové a jazzové úpravy. Orchestr koncertuje doma i v zahraničí a úzce spolupracuje s mažoretkovými skupinami.

Oddělení hudební nauky a oddělení pěvecké

Hudební nauka je předmět určený všem žákům Hudebního oboru. Cílem výuky není seznámit žáky s pouhou teorií, ale dát  jim možnost získat celkový přehled o hudebním světě, rozvíjet jejich hudební představivost, pěstovat lásku k hudbě jako takové. Pomocí příkladů a zejména vlastních prožitků jim pomáháme nalézt krásu a radost, kterou hudba může poskytnout.

Pěvecké oddělení nabízí žákům získání odborného vzdělání, jehož posláním je nejen položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, ale rovněž i rozvíjení schopnosti zpívat vokální vícehlas. Žáci se pak  mohou  uplatnit  podle svých schopností a zájmů nejen  jako amatéři ve sborech, komorních seskupeních či sóloví zpěváci, ale také zvolit si takový profesionální směr, jehož předpokladem je právě úspěšné zvládnutí kultivovaného hlasového projevu.

Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru si studenti osvojují techniky kresby, malby, grafiky i sochařské a keramické modelování. Oživením výuky je v poslední době i tzv. objektová a akční tvorba, která zábavnou formou pomáhá rozvíjet dětskou fantazii a tvořivost a v neposlední řadě také tvorba grafiky na počítači. Naším cílem je nejen rozvíjet výtvarný talet ale obohatit dětskou duši i o schopnost vnímat krásno kolem nás a pak ho ztvárnit některou z technik. Zároveň se, kromě řemesla a rozvíjení zručnosti, snažíme o to, aby žáci získali přehled o výtvarné tvorbě a kultuře vůbec.