Úvod

Vedení ZUŠ B. Kozánka, Přerov oznamuje všem svým žákům a jejich zákonným zástupcům, že na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR je od středy 11.3.2020 až do odvolání zrušena veškerá výuka.

_________________________________________________________________________

Po dobu platnosti mimořádných opatření, která souvisejí s vyhlášením nouzového stavu na území ČR, pracují vyučující naší ZUŠ v režimu home office. Kromě samostudia a dalších forem sebevzdělávání jim bylo doporučeno prostřednictvím elektronické komunikace kontaktovat své žáky, kontrolovat plnění již dříve uložených úkolů a na jejich podkladě zadávat nové úkoly a další vzdělávací aktivity.

Všechny další informace již budou sdělovány prostřednictvím webových stránek systému iZUŠ.

_________________________________________________________________________

Charakteristika školy

Současnou podobu ZUŠ B. Kozánka tvoří komplex tří budov v Přerově a pobočky v Brodku u Přerova, Tovačově a Troubkách. Školu navštěvuje více než tisícovka žáků, o které pečuje v hudebním a výtvarném oboru 43 pedagogů spolu s 5 provozními zaměstnanci. Při škole pracuje Sdružení přátel ZUŠ, které nemalou měrou pomáhá celkovému zajištění činnosti a kulturnímu vyžití žáků. Řada talentovaných absolventů po ukončení příslušného studia vyššího typu navazuje na práci svých učitelů nebo se angažuje v různých oblastech profesionálního uměleckého světa. Hlavním posláním Základní umělecké školy B. Kozánka však nadále zůstává estetická výchova mladého člověka, která nejen vhodně vyplňuje volný čas dětí, ale pozitivně přispívá k celkovému obohacení a rozvoji osobnosti.

Smyčcové oddělení

Smyčcové oddělení nabízí výuku hry na všechny smyčcové nástroje, housle, violu, violoncello a kontrabas. Žáci si zahrají nejen sólově, ale také v houslových a violoncellových souborech i v menších komorních uskupeních. Ti starší a zkušenější uplatní své schopnosti v komorním orchestru mladších žáků a v smyčcovém komorním orchestru. Smyčcové oddělení bylo od školního roku 2007/2008 spojeno s oddělením hry na kytaru.

Klavírní oddělení

Mladí klavíristé se kromě sólové hry věnují i čtyřruční hře nebo hře na dva klavíry a rovněž spolupracují se žáky jiných oddělení v nejrůznějších hudebních seskupeních. Pro ty, kteří mají zájem o širší spektrum hudebních žánrů, je na naší škole nově k dispozici i výuka základů jazzové improvizace.

Akordeon a keyboard

V oddělení zahrnující výuku žáků na akordeon a keyboard žáci navštěvují hlavní předmět individuálně, v případě studia na keyboard zpravidla ve dvojicích. V rámci kolektivní výuky najdou uplatnění v komorní hře, nebo v malém tanečním souboru.

Dechové oddělení

Velká instrumentální rozmanitost dechového oddělení umožňuje vedle sólové hry uplatnění v řadě komorních i orchestrálních seskupení. Hráčsky vyspělejší žáci se soustřeďují v nejpočetnějším hudebním tělese školy, jímž je Dechový orchestr Haná. V jeho repertoáru se objevují skladby od doby renesance až po současnou tvorbu, od klasické dechovky po swingové a jazzové úpravy. Orchestr koncertuje doma i v zahraničí a úzce spolupracuje s mažoretkovými skupinami.

Oddělení hudební nauky a oddělení pěvecké

Hudební nauka je předmět určený všem žákům Hudebního oboru. Cílem výuky není seznámit žáky s pouhou teorií, ale dát  jim možnost získat celkový přehled o hudebním světě, rozvíjet jejich hudební představivost, pěstovat lásku k hudbě jako takové. Pomocí příkladů a zejména vlastních prožitků jim pomáháme nalézt krásu a radost, kterou hudba může poskytnout.

Pěvecké oddělení nabízí žákům získání odborného vzdělání, jehož posláním je nejen položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, ale rovněž i rozvíjení schopnosti zpívat vokální vícehlas. Žáci se pak  mohou  uplatnit  podle svých schopností a zájmů nejen  jako amatéři ve sborech, komorních seskupeních či sóloví zpěváci, ale také zvolit si takový profesionální směr, jehož předpokladem je právě úspěšné zvládnutí kultivovaného hlasového projevu.

Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru si studenti osvojují techniky kresby, malby, grafiky i sochařské a keramické modelování. Oživením výuky je v poslední době i tzv. objektová a akční tvorba, která zábavnou formou pomáhá rozvíjet dětskou fantazii a tvořivost a v neposlední řadě také tvorba grafiky na počítači. Naším cílem je nejen rozvíjet výtvarný talet ale obohatit dětskou duši i o schopnost vnímat krásno kolem nás a pak ho ztvárnit některou z technik. Zároveň se, kromě řemesla a rozvíjení zručnosti, snažíme o to, aby žáci získali přehled o výtvarné tvorbě a kultuře vůbec.